پیرو کاهش قیمت ارز، هزینه ثبت دامنه .com از 185 هزار تومان به 149 هزار تومان کاهش یافت.
همچنین دامنه های .net و .org با مبلغ 189 هزار تومان قابل ثبت می باشند.

Monday, December 17, 2018

« برگشت