ثبت دامنه

نام دامنه را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.    *ورود کد امنیتی ضروری است

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت ثبت
قیمت انتقال
قیمت تمدید
.ir
4,500تومان
1 سال
N/A
4,800تومان
1 سال
.com
42,500تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
.net
49,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.org
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.info
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.biz
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.name
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.tel
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.me
66,000تومان
1 سال
66,000تومان
1 سال
66,000تومان
1 سال
.in
36,000تومان
1 سال
36,000تومان
1 سال
36,000تومان
1 سال
.co
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.tv
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.pro
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.ca
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.news
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.photo
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.academy
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.agency
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.audio
598,000تومان
1 سال
598,000تومان
1 سال
598,000تومان
1 سال
.band
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.blog
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.boutique
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.cafe
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.camera
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.catering
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.center
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
.chat
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.cheap
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.click
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.coffee
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.company
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.design
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.sale
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.school
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.site
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.tech
219,000تومان
1 سال
219,000تومان
1 سال
219,000تومان
1 سال
.tools
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.university
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.video
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.vote
329,000تومان
1 سال
329,000تومان
1 سال
329,000تومان
1 سال
.website
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
.work
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.store
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
.art
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.baby
379,000تومان
1 سال
379,000تومان
1 سال
379,000تومان
1 سال
.bio
265,000تومان
1 سال
265,000تومان
1 سال
265,000تومان
1 سال
.cat
1,290,000تومان
1 سال
1,290,000تومان
1 سال
1,290,000تومان
1 سال
.business
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.doctor
489,000تومان
1 سال
489,000تومان
1 سال
489,000تومان
1 سال
.games
1,310,000تومان
1 سال
1,310,000تومان
1 سال
1,310,000تومان
1 سال
.pet
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.shop
159,000تومان
1 سال
159,000تومان
1 سال
159,000تومان
1 سال
.travel
610,000تومان
1 سال
610,000تومان
1 سال
610,000تومان
1 سال
.club
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.win
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.studio
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.live
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.services
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
.zone
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
.ltd
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.market
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.network
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.online
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
.pizza
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.press
309,000تومان
1 سال
309,000تومان
1 سال
309,000تومان
1 سال
.restaurant
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.gallery
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.fitness
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.download
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.family
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.help
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.link
69,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
.institute
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.gift
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.dental
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.dog
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.community
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.dentist
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.ru
24,000تومان
1 سال
24,000تومان
1 سال
24,000تومان
1 سال
.eu
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.de
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.fr
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.it
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.li
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
.cc
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.co.uk
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.us
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.com.co
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.pw
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.xyz
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
.clinic
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.diet
595,000تومان
1 سال
595,000تومان
1 سال
595,000تومان
1 سال
.cooking
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.forsale
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
139,000تومان
1 سال
.asia
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.id.ir
4,500تومان
1 سال
N/A
4,800تومان
1 سال
.co.ir
9,200تومان
1 سال
N/A
9,800تومان
1 سال

لطفا یک موضوع را از بالا انتخاب کنید

افزودن پکیج طراحی سایت و هاست

از بین طیف وسیعی از بسته های طراحی سایت و میزبانی وب می توانید انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.